Alle berichten door Apotheek Desrumaux Heist

Helpt zwarte thee om te vermageren?

foto bij artikel Helpt zwarte thee om te vermageren?

In het nieuws

Niet alleen groene, maar ook zwarte thee zou helpen om te vermageren. Onderzoekers menen te hebben ontdekt hoe dat komt.

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een studie bij muizen gingen onderzoekers na wat het effect is van polyfenolen (antioxidanten) in groene en zwarte thee op het gewicht. Hiervoor deelden ze 48 mannelijke muizen in in 4 groepen. De eerste groep kreeg een vetarm en suikerrijk dieet, de tweede groep een vet- en suikerrijk dieet. De derde en vierde groep kregen het vet- en suikerrijk dieet aangevuld met respectievelijk groene en zwarte thee-extracten.

Na 4 weken bleek dat de muizen die het vetarm en suikerrijk dieet of het dieet met de thee-extracten kregen, minder wogen dan de muizen die een vet- en suikerrijk dieet kregen. Het positieve effect zou deels te wijten zijn aan de invloed op de darmflora. Beide soorten thee hadden hier een invloed op: er was een afname van bacteriën die geassocieerd worden met overgewicht en een toename van bacteriën met een positief effect op het gewicht (1).

Bron

(1) Henning, S. M., Yang, J., Hsu, M., Lee, R. P., Grojean, E. M., Ly, A., … & Li, Z. (2017). Decaffeinated green and black tea polyphenols decrease weight gain and alter microbiome populations and function in diet-induced obese mice. European journal of nutrition, 1-11.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Met deze studie trachtten de onderzoekers te achterhalen welke mechanismen het eventuele positieve effect van thee op het gewicht kunnen verklaren. Deze zouden niet alleen te wijten zijn aan het rechtstreeks effect van polyfenolen (antioxidanten) op bijvoorbeeld de vetverbranding, maar ook aan het effect op de darmflora.

Maar mensen zijn geen muizen. Resultaten van dierproeven moeten altijd bevestigd worden in onderzoek bij mensen. Voorlopig is het niet duidelijk wat het effect is van thee op het gewicht. Uit een kleine meta-analyse van 5 klinische studies blijkt dat groene thee of Pu-Erh-thee een positief effect zou hebben op het gewicht van mensen die lijden aan het metabool syndroom (2).

Op basis van een Cochrane review besluiten wetenschappers echter dat thee slechts een klein positief effect heeft, dat in werkelijkheid geen betekenis heeft (3).

Uit een recentere review blijkt ook dat de resultaten niet eenduidig zijn: soms is er een positief effect, maar evengoed is er geen effect op het gewicht. De wisselende resultaten zijn deels te wijten aan de grote verschillen in proefopzet en de gebruikte hoeveelheden. Het soort thee en de hoeveelheid polyfenolen zouden ook een rol spelen (4). Nochtans worden pillen met groene thee-extracten aangeprezen als remedie tegen overgewicht. Het gebruik hiervan is echter niet onbesproken: langdurig gebruik kan leiden tot leverschade (5).

Conclusie

Extracten van groene en zwarte thee hebben een positief effect op het gewicht van muizen. Dit is deels te wijten aan de invloed op de darmflora. Of mensen er ook baat bij hebben, is eerder onwaarschijnlijk. Studies bij mensen vinden tot nog toe amper effect.

Referenties

(2) Zhong X, Zhang T, Liu Y, et al. (2015). Short-term weight-centric effects of tea or tea extract in patients with metabolic syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Diabetes. 5:e160
(3) Jurgens, T. M., Whelan, A. M., Killian, L., Doucette, S., Kirk, S., & Foy, E. (2012). Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. The Cochrane database of systematic reviews, 12.
(4) Huang J, Wang Y, Xie Z, Zhou Y, Zhang Y, Wan X. (2014). The anti-obesity effects of green tea in human intervention and basic molecular studies. Eur J Clin Nutr.;68(10):1075-1087
(5) Mazzanti G, Di Sotto A, Vitalone A. (2015). Hepatotoxicity of green tea: an update. Arch Toxicol.;89(8):1175-1191

klokje bij datum van publicatie verschenen op 13/12/2017 | Cebam | geschreven door Nina Van Den Broecke, lector Voedings- en Dieetkunde
Advertenties

Heb je met een bovendruk van 13 al bloeddrukverlagende pillen nodig?

foto bij artikel Heb je met een bovendruk van 13 al bloeddrukverlagende pillen nodig?

In het nieuws

De American Heart Association hanteerde de drempel van 140/90 mm kwik (14/9 in de volksmond) om van een hoge bloeddruk te spreken. Nu worden die cijfers verlaagd tot 130/80. Hierdoor heeft plots de helft van de volwassenen medisch gezien een te hoge bloeddruk.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Met de regelmaat van de klok worden richtlijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen (1). Zo vonden enkele recente studies dat mensen met een bloeddruk tussen 130 en 140 mm kwik een klein voordeel halen uit een bloeddrukverlagende behandeling. Het gaat dan vooral om mensen die ooit reeds een hart- of vaatprobleem doormaakten, of die behalve de verhoogde bloeddruk risicofactoren hebben, zoals roken, overgewicht of diabetes.

De nieuwe Amerikaanse richtlijn houdt rekening met deze recente bevindingen. Ze besluit dat bloeddrukverlagende geneesmiddelen vanaf een bovendruk van 130 mm kwik (13) enkel aangewezen zijn als de betrokken persoon bijkomende risicofactoren heeft. In andere gevallen blijft de grens op 140 mm kwik (14), zoals vroeger.

Bron

(1) http://hyper.ahajournals.org/content/guidelines2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In een recent systematisch literatuuroverzicht, dat nog niet gepubliceerd was toen de Amerikaanse richtlijn uitkwam, besluiten de auteurs dat de behandeling van een bovendruk lager dan 140 mm kwik (14) geen nut heeft bij wie nooit een hart- of vaatprobleem doormaakte (2). Het feit dat enkele recente studies wel een gunstig effect aantoonden bij lagere bloeddrukwaarden, schrijven ze toe aan de wijze waarop de bloeddruk gemeten werd. Mensen bij wie in studieverband de bloeddruk 24 uren lang automatisch gemeten wordt, hebben lagere waarden dan mensen bij wie de bloeddruk eenmalig op de raadpleging bij een arts wordt gemeten. Het cijfer kan 10 of 20 mm kwik verschillen. Zo zou iemand met een boven-bloeddruk van 130 mm kwik in een wetenschappelijke studie een bloeddruk van 150 mm kwik kunnen hebben in het dagelijks leven.

Of iemand bij wie de huisarts een bovendruk meet van 130 mm kwik (13) daadwerkelijk gebaat is met een bloeddrukverlagende behandeling, is zeer twijfelachtig. De mogelijke nadelen veroorzaakt door een te lage bloeddruk (duizeligheid, valpartijen) wegen waarschijnlijk niet op tegen de voordelen. Uit de studie blijkt ook dat een lagere bloeddrukregeling bij een veel hoger aantal mensen ernstige nierproblemen veroorzaakt.

Conclusie

Meerdere studies tonen aan dat gezonde mensen met een bloeddruk lager dan 140 mm kwik (in de volksmond ‘14’) geen baat hebben bij een bloeddrukverlagende behandeling. Bij mensen die ooit een hart- of vaatprobleem doormaakten kan een behandeling bij dergelijke lage waarden misschien wel de kans op herval van het hart- of vaatprobleemverkleinen. Dat zijn vooral personen met bijkomende risicofactoren, zoals roken, zwaarlijvigheid of diabetes.

Referenties

(2) Brunström M(1) et al. Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels: A Systematic Review and Meta-analysis. AMA Intern Med. 2017 Nov 13. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.6015.

klokje bij datum van publicatie verschenen op 20/11/2017 | Cebam | geschreven door Hans Van Brabandt

Ontspant wijn terwijl bier het zelfvertrouwen opkrikt?

foto bij artikel Ontspant wijn terwijl bier het zelfvertrouwen opkrikt?

In het nieuws

Afgaande op een internationale studie hebben diverse alcoholische dranken verschillende effecten op ons humeur.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van Wales en Londen zetten een vragenlijst over alcohol en emoties in 11 talen op het internet. De enquête, die liep van november 2015 tot januari 2016, werd gepromoot in 21 landen. Er werd gepolst naar de aard van de emoties die mensen ervaren wanneer ze wijn (wit en rood), bier of sterkedrank drinken (1). De onderzoekers analyseerden 29.836 antwoordformulieren van mensen tussen 18 en 34 jaar die allemaal aangegeven hadden de vier bevraagde types drank te hebben gedronken in het afgelopen jaar, hoeveel en bij welke gelegenheid. Om aan te geven hoe ze zich daarbij voelden, konden de respondenten kiezen tussen de positieve emoties energiek, zelfzeker, ontspannen en sexy en de negatieve emoties moe, agressief, ziek, rusteloos en verdrietig. De resultaten tonen dat sterke-drankdrinkers alle mogelijke emoties rapporteerden zonder uitschieters, zowel positieve als negatieve. Ook bier kan alle mogelijke effecten genereren op het humeur. Opvallend veel rode wijndrinkers voelen zich bij een glas rode wijn ontspannen en moe, zo bleek als één van de weinige uitschieters. Mannen rapporteerden vaker agressief gedrag dan vrouwen (37% versus 31,2%) en hoe meer men drinkt, hoe groter het risico op agressie. Overmatig drinken verzesvoudigde het risico op agressie bij mannen, volgens deze enquête.

Bron

(1) Ashton K, Bellis MA, Davies AR, et al. Do emotions related to alcohol consumption differ by alcohol type? An international cross-sectional survey of emotions associated with alcohol consumption and influence on drink choice in different settingsBMJ Open. Published online November 22 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Alcohol kan emoties uitlokken of bestaande emoties versterken. Dat alcohol ook positieve emoties uitlokt, heeft wellicht met het relaxerend effect, maar vooral ook met de context te maken. Drinken doen mensen vooral ’s avonds, in gezelschap of op feestjes. Dat rode wijn ontspant en moe maakt, is waarschijnlijk te verklaren doordat mensen veeleer ’s avonds drinken, voor tv bijvoorbeeld, waarbij je vanzelf ontspant en ook eerder moe bent omdat de avond valt.

De studie trapt open deuren in en geeft geen duidelijke antwoorden. Zo is helemaal niet aangetoond dat bepaalde types drank eerder bepaalde emoties uitlokken, omdat drinken steeds in een context gebeurt. De enige boodschap die we uit deze studie puren is dat veel drinken agressief maakt, maar zelfs dat is niet nieuw.

Conclusie

Mensen worden emotioneler wanneer ze drinken, dat is bekend. Deze studie slaagt er niet in bepaalde emoties te koppelen aan bepaalde drank, want hoe je je voelt wanneer je een glas drinkt, is vooral afhankelijk van de context en de hoeveelheid die je drinkt en waarschijnlijk niet van wat er in je glas zit.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/different-alcoholic-drinks-may-trigger-different-emot…

klokje bij datum van publicatie verschenen op 23/11/2017 | Cebam

Word je lelijk van te weinig slaap?

foto bij artikel Word je lelijk van te weinig slaap?

In het nieuws

Het schoonheidsslaapje bestaat echt. De ouderwetse term krijgt nieuwe betekenis dankzij een studie in Zweden. Slaaptekort maakt je namelijk beduidend lelijker, zo klinkt het.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van het Zweedse Karolinska Instituut in Stockholm zetten volgend psychologisch experiment op: ze vroegen 25 studenten (14 meisjes en 11 jongens) twee nachten weinig te slapen (gemiddeld 4 uur) en twee nachten voldoende te slapen (gemiddeld 8 uur) (1). Na de korte en lange nachtjes werden portretfoto’s gemaakt en die werden voorgelegd aan een panel van 122 studenten, waarvan de helft meisjes. Hen werd gevraagd punten te geven op basis van aantrekkelijkheid, gezond voorkomen, slaperig voorkomen en betrouwbaarheid van de personen op de foto’s. Voor elk item kenden ze een score tussen 0 tot 7 toe. In vergelijking met de portretten van uitgeslapen studenten, haalden de portretten gemaakt na een te kort nachtje minder punten op aantrekkelijkheid (0,09 punten minder), op gezond voorkomen (0,11 punten minder) en slaperigheid (0,25 punten minder). Wat betrouwbaarheid betreft toonden de scores geen verschil. De onderzoekers stelden ook vast dat de beoordelaars aangaven iets minder zin te hebben om contact te zoeken met de slaperige personen dan met de uitgeslapen personen op de foto’s: 2,1% minder. Ze concluderen dat slaaptekort een negatieve impact heeft op hoe je gezicht eruitziet: dat zou minder aantrekkelijk zijn voor anderen.

Bron

(1)Sundelin T, Lekander M, Sorjonen K, Axelsson J. Negative effects of restricted sleep on facial appearance and social appeal. Royal Society Open Science. Published online May 17 2017.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Iedereen die ’s ochtends in de spiegel kijkt na een veel te korte nacht, ziet ook wel dat de gelaatsuitdrukking minder fris oogt en je er minder goed uitziet. Of je dat echt lelijker maakt voor anderen: het verschil op de zevenpunten-schaal was bijzonder klein: 0,09 punten. De beoordelaars hadden 2% minder zin om contact te zoeken met de personen die slecht geslapen hadden: vraag is wat 2% voorstelt in de realiteit. Het lijkt niet echt iets om je zorgen over te maken.

Deze studie werd uitgevoerd bij een groep Zweedse studenten (ze kregen filmtickets als ze meededen): dat de scores zo dicht bij elkaar liggen, zou kunnen te wijten zijn aan een lage motivatie om deel te nemen bij de beoordelaars, vermoeden de onderzoekers.

Voldoende slapen is voor andere redenen belangrijk, namelijk voor je gezondheid. Wie slaaptekort opstapelt, verhoogt het risico op overgewicht (je bent geneigd ongezonder te eten als je weinig slaapt) en mentale problemen (prikkelbaarheid, verminderde concentratie).

Conclusie

Als je slecht geslapen hebt, moet je niet panikeren: je aantrekkelijkheid zou dalen met 0,09 punten op een schaal van 7, althans volgens een groep Zweedse studenten, die foto’s van goed uitgeslapen en vermoeide gezichten moesten beoordelen. Alle scores lagen erg dicht bij elkaar, wat doet vermoeden dat de studenten vooral meededen voor de beloofde filmtickets die ze kregen om 50 portretten te beoordelen. Is hier eigenlijk een studie voor nodig? Dat je minder aantrekkelijk oogt, zie je zelf ook wel als je na een te korte nacht in de spiegel kijkt. Alvast niks om van wakker te liggen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/05May/Pages/lack-of-sleep-knocks-your-social-appeal.aspx

klokje bij datum van publicatie verschenen op 18/05/2017 | Cebam

Word je sexy van fruit eten?

foto bij artikel Word je sexy van fruit eten?

In het nieuws

Wie veel groenten en fruit eet krijgt een mooie, glanzende huid en een sexy uitstraling. Mogelijk motiveert dit jonge mensen om meer groenten en fruit te eten en zodoende te genieten van de gezondheidsvoordelen die daaraan verbonden zijn.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische wetenschappers onderzochten bij 91 jonge vrouwen het verband tussen de hoeveelheid groenten en fruit dat ze aten, en hun huidskleur (1). Ze vulden een vragenlijst in waarin naar hun eetgewoonten in de afgelopen zes maanden werd gevraagd. Hun huidskleur werd met een spectrofotometer gemeten. Dit apparaat laat toe de mate van rood en geel in de huidskleur te becijferen. Men deed metingen op plaatsen van het lichaam die blootgesteld zijn aan de zon (gelaat, arm) en op plaatsen waar in principe weinig of geen zonlicht komt (schouder, heup, handpalm, voetzool). De proefpersonen die het meest groenten en fruit aten hadden de meest gele tint in de huid. De onderzoekers schrijven dit toe aan het caroteenpigment dat in diverse groenten en fruit zit.

Bron

()(1) Pezdirc K, Hutchesson MJ, Whitehead R, Ozakinci G, Perrett D, Collins CE. Fruit, Vegetable and Dietary Carotenoid Intakes Explain Variation in Skin-Color in Young Caucasian Women: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2015 Jul 15;7(7):5800-15.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie vertoont enkele fundamentele beperkingen. Het aantal onderzochte personen is relatief klein en het onderzoek heeft betrekking op een zeer select publiek: jonge slanke vrouwen (hun BMI was 23) tussen 18 en 30 jaar. Zelfs indien de bevindingen waar zijn, zeggen ze niets over mannen of over vrouwen uit andere leeftijdscategorieën. De hoeveelheid groenten en fruit die de proefpersonen aten, werd niet gemeten maar werd geschat op basis van herinneringen over de afgelopen zes maanden. Bovendien gaat het om de loutere observatie dat meer groenten en fruit gepaard gaan met een meer gele tint in de huid. De studie laat niet toe te stellen dat de kleur door de voeding bepaald werd. Andere, eventueel ongekende, elementen kunnen ook een rol spelen.

Het feit dat een meer gele tint van de huid aantrekkelijker is dan andere kleuren werd in deze studie niet onderzocht maar zou volgens het rapport uit ander onderzoek blijken. Of het meer sexy is lezen we in de krant, maar komt in de wetenschappelijke publicatie niet aan bod. Het is in dit opzicht merkwaardig dat het vermeende effect van groenten en fruit vooral duidelijk was op de onderzochte lichaamsdelen die weinig of niet aan de zon blootgesteld zijn.

Conclusie

Volgens de auteurs van deze studie zijn jonge vrouwen die veel groenten en fruit eten aantrekkelijker. Of dit komt door de voeding of omdat deze vrouwen zich ook op andere manieren beter verzorgen of mooier maken leert de studie ons niet.

klokje bij datum van publicatie verschenen op 10/08/2015 | Cebam | geschreven door Hans Van Brabandt

Kan je veel te dik zijn én toch fit en gezond?

foto bij artikel Kan je veel te dik zijn én toch fit en gezond?

In het nieuws

Het maakt niet uit hoeveel je weegt, als je maar voldoende beweegt. Dan loop je net zo weinig risico op hartziekten en beroertes dan slanke, fitte mensen. Dat blijkt uit een Nederlandse studie.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Rotterdam interviewden en onderzochten meer dan 5.000 55-plussers uit Rotterdam in twee fasen: een eerste keer in 1990 – 1993 en een tweede keer in 2000 – 2001. Er werden gegevens verzameld over fysieke activiteit, eet- en leefgewoonten, educatie en gezondheid. Daarnaast werd hun body mass index (BMI) gemeten. In de tweede fase werd gekeken hoeveel mensen tijdens de opvolgperiode een hartaandoening of beroerte hadden ontwikkeld (1). De onderzoekers beschikten over alle gegevens van 5.344 personen. Rekening houdend met risicofactoren zoals genetische voorgeschiktheid voor hartziekte, alcoholconsumptie, roken en voeding, stelde men vast dat mensen die zwaarlijvig maar tegelijkertijd veel fysiek actief zijn niet meer risico lopen op hartaandoeningen er beroerte dan slanke mensen die veel fysiek actief zijn. Let wel, met veel fysiek actief bedoelden de onderzoekers mensen die minstens 4 uur per dag bewegen aan een matige intensiteit waarbij de hartslag licht verhoogt. Wie weinig fysiek actief was, volgens deze studie betekende dit ‘slechts’ 2 uur per dag, en obees, liep 35% meer risico op een hartinfarct of beroerte in vergelijking met slanke leeftijdsgenoten.

Bron

(1)Koolhaas CM, Dhana K, Schoufour JD, et al. Impact of physical activity on the association of overweight and obesity with cardiovascular disease: The Rotterdam Study. European Journal of Preventive Cardiology. Published online February 28 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een misleidende studie. Vier uur fysieke activiteit per dag is zeer veel en voor de meesten mensen niet haalbaar. Deze studie rekende daartoe ook het fietsen als transportmiddel, iets wat sterk is ingeburgerd in Rotterdam. De uren fysieke activiteit zijn grotendeels de verplaatsingen per fiets zoals de deelnemers die zelf inschatten. Dat regelmatig bewegen een geweldig medicijn is, weten we al lang. Dat het ook voor zwaarlijvige mensen gezondheidsvoordelen oplevert, is zeer aannemelijk. Maar daarom zijn ze nog niet fit en gezond. Zwaarlijvigheid heeft heel wat andere gezondheidsrisico’s, waaronder groter risico op sommige kankers en een risico op diabetes type 2, wat in deze studie niet onderzocht werd.

Conclusie

Bewegen is een geweldig medicijn, ook voor mensen met ernstig overgewicht. Het vermindert het risico op hartziekte en beroerte. Om dat risico gelijk te kunnen schakelen met mensen met een normaal gewicht, moeten obese mensen wel minstens 4 uur per dag fysiek actief zijn, zo blijkt uit deze Nederlandse studie. De onderzoekers rekenden daarin ook de fietsverplaatsingen van de deelnemers in Rotterdam. Onhaalbaar voor de meeste mensen die niet in zo’n fiets-stad wonen. Bovendien keek deze studie niet naar de risico’s op diabetes type 2 en kanker.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/03March/Pages/Regular-activity-may-help-some-people-stay-fat-and-fit.aspx

klokje bij datum van publicatie verschenen op 03/03/2017 | Cebam